قیمت عوامل مفید بیولوژیک:

بدینوسیله سقف نرخ پیشنهادی انجمن برای عوامل مفید بیولوژیک در سال 1402 به شرح زیر اعلام میشود. برابر با دستورالعمل سازمان حفظ نباتات و تاکید بر آئین نامه رتبه بندی مراکز تولید عوامل مفید، قراردادهای دولتی صرفا با اعضای انجمن دارای تاییدیه عضویت فعال منعقد می شود.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید