قیمت عوامل مفید بیولوژیک:

بدینوسیله سقف نرخ پیشنهادی انجمن برای عوامل مفید بیولوژیک در سال 1403 به شرح زیر اعلام میشود. برابر با دستورالعمل سازمان حفظ نباتات و تاکید بر آئین نامه رتبه بندی مراکز تولید عوامل مفید، قراردادهای دولتی صرفا با اعضای انجمن دارای تاییدیه عضویت فعال منعقد می شود.

قیمت عوامل کنترل بیولوژیک سال 1403

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید