مدارک مورد نیاز برای عضویت و یا تمدید عضویت در انجمن

الف- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شرکت ها و موسسات:

1- درخواست کتبی عضویت در انجمن

2-تکمیل فرم الف (اشخاص حقوقی)

3-تصویر آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت

4- تصویر مجوز فعالیت

5- تصویر کارت ملی، شناسنامه و مدرک تحصیلی مسئول فنی

6- تصویر فیش واریزی به حساب مشترک به نام همت آبادی- اسماعیل پور (مبلغ موردنظر در بخش اطلاعیه حق عضویت نوشته شده است)

شماره کارت: 6037701565314850

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اشخاص حقیقی:

1- درخواست کتبی عضویت در انجمن

2- تکمیل فرم ب ( اشخاص حقیقی)

3- تصویر کارت ملی، شناسنمامه و مدرک تحصیلی مالک

4- تصویر مجوز فعالیت

5- تصویر کارت ملی، شناسنامه، و مدرک تحصیلی مسئول فنی

6- تصویر فیش واریزی به حساب مشترک همت آبادی- اسماعیل پور (مبلغ موردنظر در بخش اطلاعیه حق عضویت نوشته شده است)

شماره کارت: 6037701565314850

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید