انجمن تولید کنندگان عوامل مفید بیولوژیک

شماره مجوز: 610/ 2/ 42/ الف

مطابق با اساسنامه انجمن و اختیارات هیئت مدیره و با عنایت به خدمات ارائه شده توسط انجمن و به استناد مصوبه هیات مدیره در مورخ 401/11/05، بدینوسیله هزینه صدور گواهی عضویت و حق عضویت سالانه اعضاء انجمن به شرح زیر اعلام می گردد، لذا مستدعی است همزمان با ابلاغ برنامه کنترل بیولوژیک و تخصیص اعتبارات استانی سال 402، جهت عقد قرارداد دولتی خرید عوامل بیولوژیک با تولید کنندگان مشروط به ارائه گواهی عضویت معتبر از انجمن می باشد.

الف: حق عضویت و ثبت نام در انجمن:

1- اشخاص حقوقی: پانزده میلیون ریال

2- اشخاص حقیقی: ده میلیون ریال

ب: تمدید عضویت برای سال 402:

1- اشخاص حقوقی: ده میلیون ریال

2- اشخاص حقیقی: هفت میلیون ریال

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید