انجمن تولید کنندگان عوامل مفید بیولوژیک

شماره مجوز: 610/ 2/ 42/ الف

بدینوسیله هزینه صدور گواهی عضویت و حق عضویت سالانه اعضاء انجمن در سال 1403 به شرح زیر اعلام می گردد، عقد قرارداد دولتی خرید عوامل بیولوژیک با تولید کنندگان مشروط به ارائه گواهی عضویت معتبر از انجمن می باشد.

3

الف: حق عضویت و ثبت نام در انجمن:

1- اشخاص حقوقی: بیست میلیون ریال

2- اشخاص حقیقی: ده میلیون ریال

ب: تمدید عضویت برای سال 1403:

1- اشخاص حقوقی: بیست و پنج میلیون ریال

2- اشخاص حقیقی: پانزده میلیون ریال

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید