سنک شکارگر

Macrolophus pygmaeus

این شکارگر از تخم و پوره سفید بالک گلخانه و تخم و لارو سن یک پروانه مینوز برگ و میوه گوجه فرنگی تغذیه و جمعیت آنها کنترل می نماید
و مانع خسارت آنها در گلخانه می شود در صورت نبود آنها در روی بوته های گلخانه، آن می تواند با تغذیه از شته ها، کنه های تارتن، تخم پروانه ها و شیره گیاهی میزبان تغذیه و زنده بماند و 38 روز را بدون میزبان اصلی زنده می ماند.
این سنک برای مبارزه با آفات میوه های دانه ریز مانند توت فرنگی، سبزیجات گلخانه ای مانندگوجه فرنگی بادمجان و گلخانه های پرورش رز کاربرد دارد.

Related projects