کنه شکارگر

Amblyseius swirskii

این شکارگر می تواند از منابع غذایی جایگزین مانند دانه گرده گردو، در چند ماه اول براي ایجاد جمعیت مطلوب استفاده نمود.
برای مهار آفات چه محصولاتی می توان از کنه شکارگر سویرسکی توصیه نمود؟
این شکارگرآفات انواع سبزیجات گلخانه ای مانند فلفل، خیار و بادمجان و محصولات زینتی مختلف گلخانه ای مهار می نماید

آفات هدف

لارو آن از تمام مراحل تریپس گلخانه تغذیه و جمعیت آن را مهار می کند.

تخم و لارو سفید بالک گلخانه کنترل می نماید.

از دامنه وسیعی از کنه های Tarsonemid بویژه کنه پهن فلفل تغذیه وجمعیت آن ها را مهار می کند.

به راحتی با دماي بالا بین 30 تا 35 درجه سانتی گراد سازگار می شود.

از گرده ها تغذیه می کنند

کنترل آفات با کنه شکارگر سویرسکی چگونه انجام می شود؟

روزانه حدود 10 تا 15 طعمه را می خورد

براي رشد سریع جمعیت به منبع غذایی مطلوبی نیاز دارد.

Related projects