سنک شکارگر

Orius laevigatus

سنک شکارگر اوریوس از مراحل مختلف زیستی تریپس شامل لارو، پوره، و بالغ (بویژه داخل گل فلفل)، تخم و پوره سفید بالک گلخانه تغذیه کرده و جمعیت آن ها کنترل می نماید و مانع خسارت آن ها در گلخانه می شود در صورت نبود تریپس در روی بوته های گلخانه، آن می تواند با تغذیه از شته ها، کنه های تارتن، تخم پروانه ها و گرده گیاه میزبان تغذیه و زنده بماند.

Related projects