کنه شکارگر

Neoseiulus (Amblyseius) californicus Bulk

کنه شکارگر کالیفورنیکوس برای مهار زیستی کنه تارتن دو لکه ای و همچنین کنه قرمز اروپایی، کنه قرمز مرکبات؛ کنه پهن و کنه سیکلامن توصیه می شود. از محاسن این کنه شکارگر این است که آن می تواند یرای زنده مانی از از دانه گرده به غذای جایگزین استفاده نموده و زنده بماند. همچنین دمای بالا و رطوبت پایین را تحمل نماید.
این شکارگر برای کنترل کنه تارتن در گلخانه های فلفل رنگی، توت فرنگی، خیار و گیاهان گرمسیری گلخانه ای نظیر پاپایا و انواع گیاهان زینتی قابل توصیه می باشد.

نحوه ی عمل

کنه های شکارچی بالغ به طور فعال به دنبال طعمه خود می گردند و آن را خشک می کنند

Related projects