کنه شکارگر

Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris Bulk

کنه شکارگر کوکومریس گونه های مختلف تریپس ها تغذیه و جمعیت آن ها را کنترل می کند، آن از مراحل مختلف تریپس ها شامل تخم ، لارو، پوره و بالغ صورت می گیرد همچنین A. cucumeris از کنه‌های گیاهخوار مانند کنه سیکلامن توت فرنگی، و کنه پهن زرد به خوبی تغذیه و جمعیت آنها را در مزارع توت فرنگی و فلفل رنگی کنترل می نماید.

نحوه عمل

Related projects